cats wedding symi

Symi wedding photographs by rChive Visual Storytellers